Kwaliteitsgerichtheid

Hoge kwaliteitsnormen hanteren en streven naar voordurende verbeteringen en borging van kwaliteit.

werkt zorgvuldig zonder veel fouten
stelt verbeteringen voor
toont gedrag dat een voorbeeld is van een hoge kwaliteit
levert kwalitatief goed werk

houdt zich aan de voorgeschreven kwaliteitseisen
controleert regelmatig of het eigen werk aan de voorgeschreven kwaliteitsnormen voldoet
vraagt regelmatig feedback over de kwaliteit
herstelt fouten als deze aan het licht komen
onderneemt zelfstandig actie om de kwaliteit van het eigen werk te waarborgen

stimuleert anderen rekening te houden met de kwaliteit
gebruikt klachten om zaken zo te veranderen dat de klacht zich niet herhaalt
controleert regelmatig of het werk van anderen of het team voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen
stimuleert het team aandacht te geven aan kwaliteitsaspecten van het geleverde werk
geeft helder en expliciet aan welke kwaliteit verwacht wordt

zorgt dat bij beleidsvoorstellen rekening wordt gehouden met de kwaliteitsnormen van de organisatie
stimuleert en activeert anderen de kwaliteit van diensten, producten en/of werkprocessen te verbeteren
signaleert kansen om de kwaliteit te verhogen
stelt systemen en procedures voor die gericht zijn op het verhogen van de kwaliteit
maakt middelen en tijd vrij binnen de organisatie zodat gewerkt kan worden aan kwaliteitsvraagstukken

Kwaliteitsgerichtheid is makkelijk ontwikkelbaar als enerzijds op de drijfveren Conformeren en Orde &structuur hoog (7, 8, 9) gescoord wordt en anderzijds op de drijfveer Afwisseling laag (1, 2, 3) gescoord wordt.

Hoe controleert u uw werk of het werk van anderen op fouten? Wanneer heeft u dat voor het laatst gedaan? Hoe deed u dat? Welke fouten heeft u toen gevonden?
Kunt een voorbeeld geven van een situatie waarin u een grote hoeveelheid gegevens moest verwerken? Hoe deed u dat? Welke fouten heeft u achteraf gevonden?
Heeft u wel eens een taak uitgevoerd waarbij het belangrijk was om netjes en foutloos te werken? Geef eens een voorbeeld.
Wat doet u in uw werk om u te behoeden voor het maken van fouten?
Bent u kritisch ten aanzien van uw werk? Waar blijkt dat uit?

Vraag uw klanten of ze tevreden zijn over de kwaliteit van uw dienstverlening.
Stel de kwaliteit van uw dienstverlening constant ter discussie voor uzelf.
Laat een collega werkzaamheden controleren en vraag om feedback.
Laat u niet verleiden om iets snel af te maken. Kwaliteit gaat voor kwantiteit.
Leg afspraken vast.

Kijk stelselmatig met uw kandidaat of hij zijn werk netjes uitvoert.
Kijk met uw kandidaat of zijn werk zonder fouten is uitgevoerd en probeer de kandidaat zelf een oplossing te laten bedenken hoe het een volgende keer beter zou kunnen.
Geef uw kandidaat de tijd om zorgvuldiger te werken, zorg dat hij geen druk voelt om het werk snel af te maken.
Adviseer de kandidaat gedurende een week een gedetailleerd logboek bij te houden van uitgevoerde werkzaamheden. Bespreek dit daarna met hem. Waaraan heeft hij te weinig tijd besteed en waaraan te veel? Zit er een patroon in wat hem afleidt van zijn doelen? Welke tijdverslinders zijn op te heffen of te verminderen en hoe?
Ga samen met de kandidaat na wat hij te leren heeft (ook aan de hand van de ontwikkelactiviteiten) op het gebied van plannen en organiseren van zijn eigen werk en, indien van toepassing het werk van anderen.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update