Verantwoording

Het nemen en afleggen van verantwoordelijkheid voor acties van zichzelf, collega’s en de organisatie.

houdt zich aan deadlines en afspraken
is transparant als hij fouten of problemen voorziet
levert het werk op tijd en volgens afspraak
neemt verantwoordelijkheid voor fouten

blijft effectief werken terwijl de kwaliteitseisen niet uit het oog worden verloren
houdt zich aan gemaakte afspraken
neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag en bijbehorende resultaten
springt voor collega’s in de bres als er problemen ontstaan of fouten gemaakt worden
communiceert helder richting belanghebbenden als deadlines en afspraken niet kunnen worden nagekomen

handelt in overeenstemming met de organisatie- en kwaliteitseisen
maakt zijn motieven voor belangrijke beslissingen inzichtelijk
neemt persoonlijk verantwoordelijkheid voor fouten van zichzelf of de afdeling
ondersteunt collega’s op de juiste wijze als hij taken delegeert
zorgt dat collega’s voor elkaar in de bres springen als er fouten worden gemaakt

deelt zijn kwaliteitseisen en normen met belanghebbenden
is een rolmodel voor anderen qua betrouwbaarheid en integriteit
legt verantwoordelijkheid af richting stakeholders voor acties en handelingen van de organisatie
neemt persoonlijk verantwoordelijkheid voor het handelen van zichzelf, de afdeling en de hele organisatie
zorgt dat er een organisatiecultuur is waarbij verantwoording nemen voor persoonlijke acties en handelingen van anderen van groot belang is
zorgt dat afdelingen en teams voor elkaar in de bres springen als er fouten worden gemaakt

Verantwoording is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Conformeren, Eigenwaarde en Verantwoording& leiderschap hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Noem eens voorbeeld van een groot probleem binnen uw afdeling of organisatie waar u initieel niet bij betrokken was en waarvoor u toch de verantwoordelijkheid op heeft genomen om te zorgen dat alles werd opgelost? Wat deed u? Wie betrok u erbij? Hoe is het probleem opgelost?
Bent u wel een bewust afgeweken van een belangrijke afspraak of regel? Wat was er aan de hand? Hoe heeft u het gecommuniceerd richting de belanghebbenden? Op grond waarvan heeft u die keuze gemaakt? Wat was het gevolg?
Geef een voorbeeld van een fout van een ander waarvan u de verantwoording richting derden op u heeft genomen? Waarom? Wat heeft u daarna gedaan richting de persoon die de fout heeft gemaakt? Wat was de uitkomst?

Informeer een ander (de klant) wat er te gebeuren staat.
Maak een aktieplan en houd daaran vast.
Denk na over de (positieve en negatieve) consequenties van een besluit.
Toon voorbeeldgedrag
Zorg ervoor dat de grenzen van uw verantwoordelijkheden duidelijk zijn.

Ga met de kandidaat een gesprek aan over verantwoordelijkheid. Wat verstaat hij hier precies onder? In welke situatie vindt hij verantwoordelijk zijn toepasselijk? In welke situaties vindt hij dat hij verantwoordelijk handelde? Zoek de grenzen op van wat volgens hem nog wel kan en wat net niet meer.
Bespreek met de kandidaat de effecten van minder verantwoordelijk gedrag op zijn omgeving en laat hem hierop reflecteren.
Oefen een situatie waarin zijn verantwoordelijkheid op de proef gesteld wordt. Maak het de kandidaat niet gemakkelijk. Bespreek achteraf wat hij dacht, voelde en waarom hij handelde zoals hij handelde.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update